O szkole - Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole

 
Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

O szkole

O szkole
 

    Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole to placówka sponad 85-letnią bogatą historią. W murach tej szkoły wykształcenie zdobyło kilka pokoleń  mieszkańców naszego miasta. Nasza szkoła to nauczyciele i uczniowie. W ich wzajemnych relacjach tworzy się nowa jakość: wiedza i postawy.
    Mamy interesujące, odpowiadające współczesnym wyzwaniom programy nauczania oraz plany działalności opiekuńczej i wychowawczej. Chętnie sięgamy po nowe metody i środki. Wyciągamy wnioski z otaczającej nasz rzeczywistości. Wyprowadzamy nauczanie poza mury szkoły, do teatrów, muzeów, skansenów, instytucji użyteczności publicznej i wielu innych miejsc. Zachęcamy do korzystania z nowych osiągnięć techniki i informatyki. Uczymy języków obcych i komunikacji społecznej. Rozwijamy zainteresowania oraz uzdolnienia uczniów.

                     „Ucząc innych sami się uczymy”

    Nasza Szkoła chce być przyjazną, uczącą wrażliwości, rozwijającą umysły i sprawność fizyczną uczniów – nowoczesną placówką oświatową. Nad jej rozwojem czuwają – dyrektor Jolanta Wąsowicz oraz zastępca dyrektora Grażyna Trocińska.

    Nauka odbywa się w dwóch budynkach szkolnych. Do jednego uczęszczają uczniowie klas I-III, a w drugim wiedzę zdobywają uczniowie pozostałych klas.

    Kadra pedagogiczna to wysoko wykwalifikowani nauczyciele oraz specjaliści wspierający wszechstronny rozwój dzieci. Szkoła zatrudnia psychologa, logopedę, terapeutę integracji odruchów oraz terapeutów z zakresu terapii pedagogicznej.

    
Żaden uczeń nie jest anonimowy, każdy może uzyskać pomoc w różnej formie na dodatkowych zajęciach z zakresu: socjoterapii, indywidualnej terapii psychologicznej, terapii logopedycznej, korekcji i kompensacji, indywidualnej rewalidacji, gimnastyki korekcyjnej, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych ze wszystkich przedmiotów.

    Bogata oferta edukacyjna posiada w swoim wachlarzu zajęcia pozalekcyjne, które mają na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów. Prowadzone w szkole kółka zainteresowań: polonistyczne, matematyczne, historyczne, przyrodnicze, recytatorskie, wokalne, plastyczne, informatyczne i sportowe rozwijają zainteresowania i równocześnie zapewniają dzieciom wartościowe spędzanie czasu wolnego. Dzięki działalności związanej z pracą twórczą i doskonaleniem umiejętności uczniowie godnie reprezentują naszą placówkę na różnego rodzaju konkursach artystycznych, olimpiadach przedmiotowych i turniejach sportowych, zdobywając liczne nagrody.

    
W związku z podejmowaniem nauki szkolnej przez dzieci sześcioletnie, placówka przystąpiła do rządowego programu „Radosna Szkoła”. W budynku powstała sala zabaw, wyposażona w pomoce dydaktyczne. Głównym celem, jaki ma spełniać, jest zaspokojenie naturalnych potrzeb rozwojowych, związanych z aktywnością zabawową i fizyczną dzieci.

    
Szkoła Podstawowa nr 3 to jedyna placówka w mieście, która jest dostosowana do spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci niepełnosprawne i daje im możliwość kształcenia z ich pełnosprawnymi rówieśnikami. Obecnie istnieje sześć oddziałów integracyjnych, na każdym poziomie nauczania.

    
W ramach europejskiego projektu "Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów" nasza szkoła opracowuje i wdraża innowacyjny program nauczania rozwijający umiejętności społeczne i kompetencje kluczowe uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzięki temu w szkole została utworzona Sala Terapii Integracji Sensorycznej, w której dzieci z klas integracyjnych oraz klas najmłodszych, pod okiem wykwalifikowanych nauczycieli, uczestniczą w zajęciach, których celem jest korygowanie nieprawidłowości związanych z nadmierną ruchliwością, kłopotami z koncentracją uwagi, zaburzeniami rozwoju koordynacji ruchowej, umiejętnością pisania czy czytania i innymi.

    Uczestnicząc w różnego rodzaju projektach, szkoła została wyposażona w windę, toaletę dla osób niepełnosprawnych oraz sprzęt specjalistyczny ułatwiający wyrównywanie szans edukacyjnych. Otrzymane z Europejskiego Funduszu Społecznego nowoczesne pomoce dydaktyczne dodatkowo gwarantują optymalne warunki współdziałania dzieci na lekcjach.

    Pozyskiwanie środków unijnych w ramach konkursowych programów nie jest nam obce. Szkoła może poszczycić się zrealizowaniem dwóch projektów dotyczących zajęć pozalekcyjnych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i warsztatów przyrodniczo-kulturowych.

    Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci, w szkole zainstalowany został monitoring wizyjny. System kamer umożliwia prowadzenie ciągłej obserwacji, co daje również dobre efekty w ochronie mienia szkolnego.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego