Pedagog szkolny - Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole

 
Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Pedagog szkolny

Pedagog i psycholog
 

mgr Halina Musiałek

 
 
 
 
 
 
 


Gabinet pedagoga szkolnego (sala nr 04, poziom 0) czynny w dniach:

 
 

Poniedziałek

08:00 - 15:00 pedagog specjalny

Wtorek

08:00 - 12:30 pedagog specjalny

Środa

11:30 - 13:00 pedagog specjalny

Czwartek

09:40 - 14:40 pedagog szkolny

Piątek

08:00 - 09:30 pedagog szkolny
11
:35 - 14:05 pedagog szkolny

 
 


Drodzy Rodzice,
jeśli potrzebujecie mojej pomocy w innych godzinach
, to proszę o kontakt przez Librus lub telefon do szkoły. Wspólnie ustalimy dogodny termin i godzinę spotkania.Kiedy warto przyjść do pedagoga?

- zawsze kiedy dzieje się krzywda dziecku,
- jeśli dziecko przestaje sobie radzić z nauką,
- przewidujesz, że może mieć problemy w szkole z powodów zdrowotnych (np. ADHD,
dysleksja),
- masz wybitnie uzdolnione dziecko,
- masz kłopoty wychowawcze z dzieckiem (np. podejrzenie o anoreksję, bulimię, wagary, sięganie po używki, dopalacze, agresja i autoagresja),
- masz problemy rodzinne (trudna sytuacja materialna),
- chcesz podzielić się radością, sukcesem,
- masz potrzebę z kimś porozmawiać,
- chcesz komuś pomóc i nie wiesz jak,
- czujesz się samotny, nikt cię nie rozumie,
- masz ciekawe pomysły i chcesz się nimi podzielić.


 
 

Zadania pedagoga szkolnego

Zadania pedagoga szkolnego są określone przez Rozporządzenie MEN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Nadrzędnym zadaniem pedagoga szkolnego jest udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej, dbanie o właściwy rozwój dzieci i młodzieży i w tym celu podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, zaradczych.

Zadania ogólno-wychowawcze:
- kontrola obowiązku szkolnego uczniów,
- współpraca z nauczycielami, rodzicami,
- uczniami, innymi instytucjami wspierającymi wychowanie dzieci i młodzieży,
- poznanie środowiska szkolnego i rodzinnego uczniów,
- rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych dzieci i młodzieży,
- organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom

Profilaktyka wychowawcza
:
- diagnoza zagrożeń, hamujących prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży,
- podejmowanie działań zaradczych,
- prowadzenie zajęć z młodzieżą - realizacja wybranych programów profilaktycznych,
- organizowanie imprez dotyczących profilaktyki uzależnień, agresji, innych zagadnień wychowawczych

Indywidualna opieka pedagogiczna
:
- pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych (mediacje),
- pomoc w trudnościach szkolnych - rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
- w razie konieczności kierowanie uczniów na specjalistyczne badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu profesjonalnej diagnozy przyczyn trudności szkolnych,
- przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,
- terapia zachowań dysfunkcyjnych w stosunku do uczniów niedostosowanych społecznie, agresywnych, a także dla ofiar przemocy,
- obserwacje,
- konsultacje ze specjalistami w szczególnie trudnych przypadkach (psycholog, neurolog, terapeuta, psychiatra).

Pomoc materialna
:
- współpraca z GOPS, dyrekcją, nauczycielami w celu udzielania pomocy uczniom, rodzicom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej
- pomoc uczniom w zaopatrzeniu się w podręczniki szkolne, stypendia szkolne
- wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do Sądu - Wydział Rodzinny i Nieletnich w Wyszkowie.

Orientacja zawodowa
:
- pomoc uczniom w wyborze przyszłej szkoły i zawodu,
- gromadzenie materiałów z zakresu profesjonalnego poradnictwa zawodowego,
- udostępnianie materiałów osobom zainteresowanym,
- zajęcia z młodzieżą,
- współpraca z instytucjami, zajmującymi się poradnictwem zawodowym.

Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga:
- gdy nie radzą sobie z programem nauczania, chcą pomocy i rady z tym związanej,
- gdy ktoś naruszy ich prawa;
- gdy ktoś stosuje wobec nich przemoc;
- gdy potrzebują pomocy i rady;
- gdy chcą porozmawiać z kimś życzliwym;
- gdy chcą poradzić się, wybierając przyszły zawód, szkołę ponadgimnazjalną.

Rodzice uczniów mogą oczekiwać:
pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka
:
- trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka - możliwość rozpoznania przyczyn kłopotów w nauce, poprzez kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, diagnozującą przyczyny niepowodzeń szkolnych, deficyty rozwojowe dzieci;
- problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami);
uzyskania informacji o dalszej ścieżce edukacyjno - zawodowej dla swojego dziecka.

Nauczyciele mogą oczekiwać:
- pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;
- analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
- współpracy w zakresie diagnozowania środowiska rodzinnego ucznia, rozpoznawania potencjalnych możliwości, bądź ograniczeń dziecka;
- wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego (m.in. organizowanie imprez profilaktycznych, zajęcia wychowawcze z młodzieżą, realizowanie wybranych programów profilaktycznych, zajęcia dotyczące wyboru przyszłej szkoły i zawodu);
- wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów (np. indywidualnych rozmów z uczniami, rodzicami uczniów sprawiającymi różnego rodzaju problemy wychowawcze, rozmów z agresorami, ofiarami przemocy, uczniami wagarującymi, z nieprzystosowaniem społecznym);
- wsparcia w podejmowaniu działań mediacyjnych i kryzysowych w szkole.

Pedagog specjalny - zadania:
1. Współpraca z zespołem mającym opracować dokumentację dla uczniów
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w tym IPET i WOPFU.
2. Współpraca z nauczycielami, wychowawcami, ale także innymi specjalistami zatrudnionymi w szkole i w placówkach wspierających uczniów,
ale także z rodzicami oraz uczniami:
– rekomendowanie dyrektorowi działań w zakresie zapewniania aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły,
– diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły i placówki.
3. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w kontekście doboru metod, form pracy, określaniu potrzeb uczniów, ale także ich mocnych stron.
4. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom ale także nauczycielom.
5. Współpracowanie z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym
:
– poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
– placówkami doskonalenia nauczycieli,
– innymi  szkołami i placówkami,
– pracownikiem socjalnym,
– asystentem rodziny,
– kuratorem sądowym i innymi.                                                                                                  Pedagog szkolny
                                                                                                mgr Halina Musiałek

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego