Deklaracja dostępności - Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole

 
Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Deklaracja dostępności

Procedury, zarządzenia oraz inne dokumenty


Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Kole z Oddziałami Integracyjnymi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie
do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej:
BIP – Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole

Data publikacji strony internetowej:
1 wrzesnia 2010 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji:
26 marca 2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Wstęp

Treści niedostępne cyfrowo:

1. Nie wszystkie elementy nietekstowe (grafiki, zdjęcia prezentujące istotne informacje) mają dodany tekst alternatywny lub opisy treści.
2. Nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie .pdf, .doc i inne) są przygotowane jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów. Tym samym nie ma możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów komputerowych. Alternatywą dla części niedostępnych plików w formacie .pdf są pliki w formacie .doc.
3. Nie wszystkie teksty zamieszczone w serwisie są napisane w sposób dostępny dla osób, które na co dzień nie posługują się językiem urzędowym. Pracujemy nad tym, żeby w nowo publikowanych tekstach wyjaśniać trudne słowa, rozwijać skróty oraz nie stosować niezrozumiałego słownictwa.
4. Część z opublikowanych tekstów nie ma odpowiedniej struktury nagłówkowej.
5. Nie wszystkie tabele posiadają nagłówki i podpisy.
6. Niektóre opisy odnośników w niewystarczający sposób informują o treściach do których kierują, a niektóre odnośniki w ramach jednego serwisu internetowego nie otwierają się w tym samym oknie.
7. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
8. W filmach brak dostępności języka migowego.

Treści niedostępne cyfrowo ze względu na wyłączenia:

1. Filmy opublikowane przed 23 września 2020r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. Pracujemy nad tym, by pliki wideo nagrane po dniu 23 września 2020 r. miały już dodane napisy.
2. Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, chyba, że ich zawartość jest niezbędna do realizacji zadań podmiotu.
3. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
4. Pliki wytworzone przez inne podmioty niż Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Kole z Oddziałami Integracyjnymi i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.
5. Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Kole z Oddziałami Integracyjnymi zawiera:
 mapę serwisu, ułatwiającą dostęp do informacji znajdujących się na kolejnych podstronach,
 instrukcję obsługi,
 kontrast elementów na stronie jest realizowany przez osobną wersję dla słabowidzących całego portalu, dostępną w nagłówku strony pod nazwą „Wersja kontrastowa”
.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020
r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Marii Konopnickiej w Kole z Oddziałami Integracyjnymi.


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych


Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.


Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz „TAB”  przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek „w dół” i „w górę” można przewijać stronę. Zdefiniowane skróty klawiaturowe:
1. przejdź do głównego menu
2. przejdź do treści

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Alina Chlebos. Kontakt: sptrojkakolo@gmail.com, tel. (63) 27 20 723. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP – Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole jest dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Kole z Oddziałami Integracyjnymi sptrojkakolo@gmail.com tel. (63) 2627538. Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Procedura wnioskowo-skargowa

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących bip.sp3kolo.pl odpowiada:
Koordynator ds. dostępności: Dariusz Ruciński
Stanowisko: Inspektor
Kontakt: Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, I piętro, pokój nr 111b
e-mail: bhp@kolo.pl tel. +48 63 26 27 538

Każdy ma prawo:

 zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.


W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub elementu aplikacji mobilnej.


Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Koordynatora ds. dostępności Urzędu Miejskiego w Kole:
62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1
e-mail: bhp@kolo.pl
tel. +48 63 26 27 538

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw ObywatelskichDostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Kole z Oddziałami Integracyjnymi znajduje się w budynkach zlokalizowanych przy:
ul. Toruńska 68 (budynek główny)
62-600 Koło
ul. PCK (pawilon szkolny)
62-600 Koło

W budynku przy ul. Toruńska 68 – Szkoła Podstawowa nr 3  znajduje się zewnętrzna platforma dźwigowa dla osób niepełnosprawnych. Do windy prowadzi wejście od ul. Toruńska (tylne wejście bramą od strony dziedzińca). W przypadku konieczności skorzystania przez osobę niepełnosprawną z tego typu środka transportu, należy zadzwonić pod numer (63) 2720723 i powiadomić o tym fakcie pracownika szkoły. Dodatkowo na potrzeby osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, na wyposażeniu budynku znajduję się schodołaz. Ciągi komunikacyjne w obu budynkach szkolnych są wystarczające do swobodnego przemieszczania się. Szkoła dysponuje toaletami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych. Budynek przy ul. PCK jest pozbawiony barier architektonicznych  dla
osób niepełnosprawnych.

Schody są oznakowane ostrzegawczym, kontrastowym kolorem dla osób z uszkodzonym wzrokiem.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

W pobliżu obu lokalizacji osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na usytuowanych tuż obok parkingach ogólnodostępnych. Ponadto istnieje możliwość wjazdu na zamknięty parking wewnętrzny szkoły znajdujący się przy budynku głównym  (wjazd od strony ul. Toruńskiej) . W celu otwarcia szlabanu należy zadzwonić pod numer (63) 27 20 723.  
Przy pawilonie na ul. PCK jest  parking publiczny, na którym znajdują się ogólnodostępne miejsca postojowe, w tym również oznaczone dla osób niepełnosprawnych (znak pionowy, koperta wymalowana w kolorze białym).

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynków Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Kole z Oddziałami Integracyjnymi.  

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego
.

W placówce istnieje dostępność tłumacza języka migowego.


 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego