Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole

 
Gå till innehållet

Huvudmeny

W "Trójce" jest bezpiecznie

Z Archiwum SP3 > Rok szkolny 2012/2013


„Ja i Ty – bezpieczni w szkole”

 
 
 


    
Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole została uznana za najbezpieczniejszą szkołę w Wielkopolsce. Tytuł taki nadała jej Kapituła akcji „Ja i Ty – bezpieczni w szkole” w ramach Roku Bezpiecznej Szkoły ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Kolska „Trójka” w finale pokonała Gimnazjum w Wapnie oraz Przedszkole nr 25 „Bajka” w Koninie.

Zobacz też: MEN -
Roku Bezpiecznej Szkoły

http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3503%3Arok-bezpiecznej-szkoy&catid=287%3Abezpieczna-szkoa


    Celem akcji było pobudzenie aktywności środowisk szkolnych do podejmowania aktywności w zakresie szeroko pojętej problematyki bezpieczeństwa, przeciwdziałania negatywnym zachowaniom oraz kształtowania właściwych postaw, w tym odpowiedzialności za siebie i innych. Kryteria bezpieczeństwa były dość wygórowane. Szkoła musiała przeprowadzić wśród uczniów, nauczycieli, rodziców oraz pracowników obsługi ankiety na temat występujących zagrożeń. W sumie ankietę wypełniło 145 uczniów. Wyniki ankiety były następujące: najpowszechniejszą formą agresji w szkole jest agresja słowna, dotyka ona trzecią część ankietowanych uczniów; agresja słowna na terenie szkoły ma prawdopodobnie charakter instrumentalny, tzn. nie służy zranieniu, zadaniu bólu, ale innym celom; zdecydowana większość uczniów postrzega problem agresji w szkole zgodnie z prawem asymetrii, tzn. widzą zagrożenie agresją, ale nie odnoszą tego zagrożenia do siebie. Na tej podstawie działania profilaktyczne w szkole nakierowano na kulturę słowa, spokojne mówienie, przestrzeganie czystości słowa. Przeprowadzono badanie uczniów klas czwartych kwestionariuszem „Ja i moja szkoła”. Wyniki badania posłużyły do określenia poziomu lęku związanego ze szkołą, a także poziomu motywacji do nabywania umiejętności szkolnych. Zorganizowano obchody Dnia Tolerancji w Szkole pod hasłem „Uśmiechnij się”. W tym dniu uczniowie klas trzecich i piątych zaprezentowali dwa przedstawienia teatralne o problemie tolerancji wobec osób innego wyznania, innego koloru skóry, mających inne sympatie, np. piłkarskie, wobec osób niepełnosprawnych, chorych. Spektakle te w ciągu dwóch dni obejrzeli wszyscy uczniowie w szkole. Przeprowadzono wewnętrzne szkolenie dla Rady Pedagogicznej nt. „Procedury postępowania nauczyciela w sytuacjach trudnych wychowawczo”, „Jak radzić sobie z dzieckiem nadpobudliwym” oraz „Gdy uczeń jest ofiarą przemocy”. Podjęto współpracę z Miejskim Ośrodkiem Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole, którego pracownicy na terenie szkoły realizowali programy wychowawczo – profilaktyczne, takie jak: „Agresji stop!”, „Ruszajmy się” (kampania „Zachowaj Trzeźwy umysł”), „Nie daj się” (Fundacja „Dzieci Niczyje”).
    Poza tym w „Trójce” od lat dba się o bezpieczeństwo uczniów. Drzwi wejściowe do budynku szkoły podczas zajęć lekcjinych są zamknięte. Każda osoba wchodząca do szkoły legitymowana jest przez obsługę. Wejście do szkoły oraz wszystkie kondygnacje objęto monitoringiem wizyjnym. W trakcie trwania zajęć zamykane są również szatnie szkolne.

    Dnia 26 czerwca 2013 roku w Warszawie odbyła się uroczystość podsumowująca przedsięwzięcia w ramach Roku Bezpiecznej Szkoły. Do akcji przystąpiło 1135 placówek oświatowych, 487 oceniono pozytywnie pod względem dobrych praktyk bezpieczeństwa. Ostatecznie wyłoniono 16 szkół najlepiej działających na rzecz bezpieczeństwa uczniów. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Kole weszła do finału akcji „Ja i Ty - bezpieczni w szkole” i jako jedyna w Wielkopolsce uczestniczyła w podsumowaniu działań w ramach priorytetu MEN, otrzymując dyplom i tabliczkę laureata akcji.    
Za podjęte działania, które przyczyniły się do poprawy poziomu bezpieczeństwa w szkole, minister edukacji narodowej - Pani Krystyna Szumilas złożyła na ręce dyrekcji i pedagoga naszej placówki serdeczne podziękowania i gratulacje dla całej społeczności Szkoły Podstawowej nr 3 w Kole.


 
 
 
Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn