Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole

 
Idź do spisu treści

Menu główne

Wzór wniosku o przyjęcie do klasy I

Szkolny informator > Wzory podań
 


Zaznacz poniższą treść wniosku i przekopiuj do MICROSOFT WORD
albo innego edytora tekstowego na swoim komputerze

lub pobierz druk wniosku w szkolnym sekretariacie

Załącznik nr 1

WNIOSEK RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA
O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W KOLE
w roku szkolnym 201
5/2016
Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka

…................................................................................................................................................

urodzonego (data urodzenia) ......................................... w …………………………………

województwo ………………………..…do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej
nr 3 w Kole

w roku szkolnym 201
5/2016.

Adres zamieszkania dziecka …………………………………………………………….

PESEL dziecka…………………………………………..

Adres meldunku stałego dziecka ……………………………………………………….

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów)

………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania rodziców (opiekunów)

....................................................................................................................................

Dodatkowe telefony kontaktowe do dyspozycji placówki

matki ……………………………….. ojca…………………………………….


Dziecko realizowało obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w szkole/
przedszkolu (podać dokładny adres)

………………………………………………………………………………………………
Koło, dnia ……………………………..              ………………………………………………
                                                                   
                      (podpis rodziców)

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego